Laboratorní ionometry Kapesní ionometry

Ionometry

Stanovení

Iontově selektivní měření je metoda ke stanovení koncentrace rozpuštěných iontů s relativně nízkými nároky na přístrojové vybavení. Mezi kationty a anionty, které lze stanovit přímo roztoku, patří. např. draslík, sodík, fluoridy nebo chloridy. Pomocí nepřímých metod jako je např. titrace, lze dále stanovit např. hliník, nikl nebo sírany. Měření s iontově selektivními elektrodami se řadí mezi potenciometrické postupy, podobně jako měření pH. Používají se přitom dvě konfigurace elektrodového článku.

1. samostatně iontově selektivní elektroda a referenční elektroda

2. kombinovaná iontově selektivní elektroda s vestavěnou referenční elektrodou

Iontově selektivní membránu elektrody tvoří, podle typu měřeného iontu, buď těžko rozpustná sůl měřeného iontu (tuhá membrána), do PVC polymerizovaný iontoměnič (matriční membrána), sklo (skleněná elektroda), nebo pro plyny propustná membrána (polynocitlivá elektroda).

Aktivita měřených iontů určuje napětí elektrodového článku. U elektrod pro anionty se napětí snižuje v závislosti na této aktivitě, u elektrod pro kationty se naopak napětí zvyšuje. pH/ION-metr vypočítá ze signálu elektrodového článku hodnotu koncentrace iontu v roztoku.

Aplikace jsou rozmanité. Stanovení koncentrace fluoridů podle DIN 38405. Obsah chloridů v betonu nebo koncentrace dusičnanů v ovocných šťávách jsou dalšími příklady širokého použití iontově selektivní techniky měření.