Měření BSK, Respirace

"Zřeďovací BSK" "Vlastní kontrolní měření BSK" Respirační měření
Novinka - OxiTop® - C/B pro bioplynové aplikace


Biochemická spotřeba kyslíku

Hodnota BSK je důležitý parametr ve vodním hospodářství. Představuje měrnou veličinu pro kvalitu vody a čistící výkon biologických stupňů čistíren odpadních vod. Z toho vyplývá, že je nepřehlédnutelným parametrem při plánování a dimenzování čistíren odpadních vod.

V běžné praxi se na čistírnách provádí stanovení BSK pro kontrolu odpadních vod na vstupu a výstupu. V závislosti na měřeném místě a druhu odpadní vody leží hodnoty BSK mezi několika mg/l až po několik desítek tisíc mg/l. Pro měření BSK je k dispozici několik postupů.

WTW nabízí pro tyto postupy různé systémy měření.

Při „zřeďovací BSK“ se určí hodnota BSK5 z diference mezi 2 měřeními rozpuštěného kyslíku pomocí kyslíkové sondy před a po pětidenní inkubační době. Tento postup je úředně uznávaný.

Při „vlastním kontrolním měření BSK“ s respirometrem vede úbytek kyslíku k definovaným změnám tlaku, které se měří tlakovým čidlem. Tato metoda stanovení je velmi jednoduše proveditelná a uplatňuje se jako postup pro praxi.

Protože oba způsoby měření jsou zásadně odlišné, korelují spolu pouze při některých, v praxi ale důležitých vzorcích, např. na výtoku z komunálních čistíren odpadních vod.

Vzorky musí být v každém případě udržovány po dobu 5 dnů při teplotě 20 °C. WTW nabízí velkou paletu termostatovaných přístrojů.


Respirace

Se zvyšujícím se ekologickým uvědoměním se stále více dostávají do popředí biologické testy mikrobiální rozložitelnosti látek může to být při průzkumech znečištění půdy ze skládek odpadů nebo např. při výzkumech možného dopadu nových chemických látek na životní prostředí. K tomu nezbytná respirační měření anaerobních nebo aerobních rozkladů lze snadno provádět, a elegantě vyhodnocovat, s použitím OxiTop®-C systému. WTW nabízí pro tato měření širokou škálu kompletovaných souprav, které jsou podle zamýšlené aplikace vybaveny příslušnými vzorkovými nádobami.