Bezčinidlové testy

% transmitance
0-100 % T, 10, 20 a 50 mm kyveta (vlastní absorpce)


FAU Zákal
(EN ISO 7027) Stanovení zákalu

Zákal v kapalině vyvolává přítomnost nerozpuštěných látek. V případě nerozpuštěných, jemně dispergovaných látek lze zákal stanovit měřením zeslabení světelných paprsků, procházejících kapalinou nebo měřením intenzity rozptýleného záření.

Jako srovnávací standard slouží roztoky formazinu, které musí být čerstvě připraveny a nelze je nakoupit. Podle EN ISO 7027 smějí být používány všechny přístroje, které vyhovují následujícím požadavkům: Dopadající záření v rozsahu 800 nm až 920 nm, spektrální pásmová šířka < 60 nm nebo měření při 550 nm, spektrální pásmová šířka < 30 nm, bez divergentního záření. Hodnoty výsledku při měření procházejícího světelného záření se udávají v FAU (Formazin-Attenuation Units).


Extinkce
Extinkce je podle Lambert-Beerova zákona E= x c x d proporcionálně svázána s koncentrací látky, obsažené ve vodě. Konstanta proporcionality je závislá na vlnové délce. Tyto konstanty a další data potřebná ke stanovení látek obsažených ve vodě, jsou uložena v paměti moderních fotometrů. Základní veličinou však je a zůstává extinkce.


Zbarvení
(EN ISO 7887: 1994)

Pozoruje-li se čistá voda v procházejícím světle ve vrstvě několika metrů, tak se objeví slabě modré zbarvení. Toto zbarvení se může za přítomnosti znečištění změnit na mnoho odstínů. Přírodní vody jsou většinou zbarveny částicemi železa, hlíny nebo huminových látek do žlutohněda. Zelené zbarvení může být způsobeno řasami. "Skutečná" barva vody se určuje po filtraci přes filtr s póry 0,45 µm.

Obvykle může být většina žlutohnědě zbarvených vod a odtoků z komunálních čistíren měřena při 436 nm. Odtoky průmyslových úpraven odpadních vod nevykazují žádná ostrá a význačná extinkční maxima. Při zkoumání těchto vod se povinně měří při 436nm (rtuťová čára), další dvě vlnové délky 525 nm a 620 nm mohou být v závislosti na používaném optickém filtru nepatrně od těchto hodnot vlnových délek odchýleny. Norma připouští pro diskontinuální měření fotometr s optickými filtry se spektrální šířkou < 20 nm pro vlnové délky 436 nm, 525 nm a 620 nm. Jsou tedy také vhodné např. přístroje s interferenčními filtry 445 nm, 520 nm a šířkou pásma 10 nm. Pro porovnatelnost podle normy je však požadován spektrální fotometr.

Výsledek se udává v m-1 spolu s dodatkovými údaji o vlnové délce a šířce spektrálního pásma, teplotě vody a hodnotě pH.

V mnoha publikacích se výsledek udává také v DFZ (barevné číslo průhlednosti), které je identické
s údajem v m-1.

(DIN ISO 6271: 1988)

Čiré kapaliny. Stanovení barevného čísla podle platino-kobaltové stupnice (Hazenovo barevné číslo, APHA barevné číslo).

Jako vhodné přístroje se udávají spektrální fotometry k měření základních roztoků při 430 nm, 455 nm, 480 nm a 510 nm. Vlastní měření se provádí podle normy se srovnávacím přístrojem barevnosti, který dovoluje visuální porovnání.


Chromovací lázeň
Bezreagenční měření vlastního zabarvení galvanické lázně. 5 ml vzorku se odpipetuje do 100 ml odměrné baňky, doplní po značku destilovanou vodou a dobře promíchá. 4 ml zředěného vzorku se odpipetuje znovu do 100 ml odměrné baňky, doplní destilovanou vodou a dobře promíchá. 5 ml takto zředěného vzorku 1:500 se dá do skleněné nádobky se šroubovacím uzávěrem a přidá se 5 ml 40 % kyseliny sírové. Nádoba se uzavře a dobře promíchá. Směsí se pro měření naplní pravoúhlá kyveta.


Niklovací lázeň
Bezreagenční měření vlastního zabarvení galvanické lázně. V kruhové kyvetě se k 5 ml vzorku přidá 5 ml 40 % kyseliny sírové, uzavře se a promíchá. Směsí se pro měření naplní pravoúhlá kyveta.


Mědící lázeň
Bezreagenční měření vlastního zabarvení galvanické lázně. 25 ml vzorku se odpipetuje do 100 ml odměrné baňky, doplní po značku destilovanou vodou a dobře promíchá. 5 ml takto zředěného vzorku se dá do skleněné nádobky se šroubovacím uzávěrem a přidá se 5 ml 40 % kyseliny sírové. Nádoba se uzavře a dobře promíchá. Směsí se pro měření naplní pravoúhlá kyveta.